שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

שאלה: אני עובדת כמלצרית במסעדה באיזור חיפה. השכר שלי ושל חברי המלצרים מורכב מ"טיפים" בלבד. האם זה חוקי?

תשובה: חוק שכר מינימום, תשמ"ז - 1987 קובע כי מחובתו של כל מעסיק לשלם לעובדיו שכר שלא יפחת משכר המינימום הקבוע במשק (נכון ליולי 2011, כ - 4,100 ש"ח). ההלכה הפסוקה במעמדם של ה"טיפים" קובעת כי ככל שה"טיפים" משולמים למלצר ישירות (ללא הפקדת הכספים בקופת המסעדה וממילא ללא דיווח לרשויות המס כחלק מהכנסותיה), כספים אלו הינם בבחינת תשלום נפרד שאינם מהווים חלק משכר העבודה של המלצר. לעומת זאת, ככל שהמדובר בכספים שמופקדים בקופת המסעדה ורק אז אלו מועבררים למלצר על ידי המעסיק, המדובר בכספים שמהווים חלק משכר העבודה של המלצר.

כך שככל שה"טיפים" מועברים אלייך ישירות, כאמור לעיל, אין הם בבחינת שכר עבודה ועל מעסיקך מוטלת חובה לשלם לך בנפרד ובנוסף שכר מינימום הקבוע בחוק.

כך או כך, חשוב לציין כי בכל מקרה המעסיק מחויב לערוך "השלמות שכר" למלצר שאינו מגיע להכנסה המינימלית הקבועה בחוק שכר מינימום.

שאלה: אני עובד מזה כשנתיים וחצי במפעל ייצור מוצרי פלסטיקה. לפני כשבועיים לערך, הופחתו שעות עבודתי בכארבע שעות לשבוע. האם מותר למעסיק לעשות זאת?

תשובה: מעביד אינו יכול לשנות את תנאי העסקתו של עובד באופן חד צדדי. שינוי שכזה, מבלי לקבל את הסכמת העובד, הינו בבחינת הרעת תנאים מוחשית המקימה לעובד זכות להתפטר בדין מפוטר ולקבל פיצויי פיטורים (זאת לאחר מתן התראה למעביד בדבר אי הסכמה לשינויים האמורים ומתן אפשרות לתקן מחדליו).

תשומת ליבך לכך, שככל שיחלוף פרק זמן ארוך יותר בו הינך "משלים" עם רוע הגזירה, עשויה התנהגותך להתפרש כהסכמה לשינויי התנאים ולקבלתם כאילו היו חלק מחוזה העבודה שלך.

שאלה: האם מותר למעביד לפטר עובדת בהריון בשל איחורים חוזרים ונשנים מצידה?

תשובה: בהתאם לסעיף סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, חל איסור פיטורי אישה בהיריון בהיעדר היתר מטעם הממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת. היתר שכזה יינתן רק באם ימצא שהפיטורים אינם קשורים להריון בכל דרך שהיא.

שאלה: האם זכרון דברים שנחתם בקשר עם עסקת מכר דירה, הינו חוזה מחייב בין הצדדים?

תשובה: ככלל, ההלכה הפסוקה קובעת כי ככל שזכרון הדברים מכיל את פרטי העיסקה העיקריים והמהותיים (פרטי הנכס, מחירו, פרטי הצדדים, אופן התשלום, מועד מסירה, הסדרת נושאי המיסים וכיוצ"ב) המדובר בחוזה מחייב לכל דבר ועניין.

יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם זכרון הדברים לא ייחשב כחוזה מחייב אלא כשלב מעבר בדרך לחתימת חוזה מלא. כך למשל, כאשר הצדדים קובעים מפורשות בזכרון הדברים כי זכרון הדברים כפוף לחתימה על הסכם מלא וזופי, יש בכך כדי להעיד כי הם אינם רואים בזכרון הדברים חוזה מחייב אלא כשלב ביניים בלבד בדרך לחוזה המלא.

מאחר והמדובר בסוגייה מורכבת ושעשויות להיות לה השלכות כספיות לא מבוטלות, מומלץ ביותר להיוועץ עם עו"ד מתמחה בתחום המקרקעין בטרם חתימה על זכרון הדברים.

שאלה: מקום עבודתי החל בהליכי פירוק. האם אני זכאי לפיצויי פיטורים? מה אוכל לעשות במידה ושכרי האחרון ושאר זכויותי לא ישולמו לי?

תשובה: מרגע שהחברה בה הינך עובד מופרקת ומפסיקה את פעילותה, קמה לך זכות לפיצויי פיטורים. ככל שהחברה לא תשלם את שכרך האחרון ו/או כל תשלום אחר בהתאם לחוק (פיצויי פיטורים, דמי הבראה, פדיון ימי חופשה וכו') תוכל לפנות בתביעה למוסד לביטוח לאומי והוא זה שישלם לך את הכספים הללו בשם החברה (ולאחר מכן יפעל להשבתם ממנה על ידי תביעה לבית המשפט של פירוק).

שאלה: בכוונתי להתפטר מעבודתי לאחר כ - 10 חודשים. האם אני חייב למסור להם הודעה מוקדמת וכמה זמן בדיוק?

תשובה: חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 קובע כי עובד במשכורת שמתפטר ייתן למעבידו הודעה מוקדמת כדלקמן:

(1)        במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

(2)        במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;

(3)        לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.

כלומר, לאחר 10 חודשי עבודה עליך לתת למעסיקך הודעה מוקדמת בת 16 ימים. יודגש כי המדובר בימים קלאנדריים (כולל שבתות וחגים) ולא כימי עבודה.

שאלה: אני מצוי מזה כשנתיים בהליכי פשיטת רגל (הוכרזתי כפושט רגל לפני כשנה לערך). לאחרונה הוטל עיקול על משכורתי על ידי נושה שטוען שאני חייב לו כספים. האם העיקול כדין?

תשובה: ככלל, מרגע שניתן צו כינוס נכסי חייב בהליכי פשיטת רגל, חל עיכוב כלל ההליכים נגדו ולא ניתן לפתוח בהליכים משפטיים חדשים ללא קבלת אישור בית המשפט של הפש"ר (בית משפט מחוזי). כל זאת נכון לגבי חובות שהינם ברי תביעה, כלומר חובות שנוצרו בטרם מתן צו הכינוס. ככל שהמדובר בחוב שנוצר לאחר מתן צו הכינוס, המדובר בחוב שאינו בר תביעה ומכאן, שעיכוב ההליכים שניתן מכוח פקודת פשיטת הרגל אינו חל בעיניינו.

כך למשל פושט רגל שנתפס בעבירת תנועה, או שצבר חוב ארנונה חדש, לאחר שניתן נגדו צו כינוס אינו חסין מהליכי גבייה מחוץ להליך הפש"ר.

מכאן, יש לבחון את מועד היווצרות החוב המדויק וככל שזה נוצר בטרם ניתן נגדך צו כינוס המדובר בחוב בר תביעה ועל הנושה היה להגיש תביעת חוב ככל הנושים.

שאלה: לאחרונה פוטרתי ממקום עבודתי לאחר 11 חודשי עבודה. האם אני זכאי לתשלום פיצויי פיטורים?

תשובה: סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963 מקים חזקה לפיה פיטורים בסמוך להשלמת שנת עבודה, הינם פיטורים שנעשים במטרה להתחמק מחובת תשלום פיצויי פיטורים. במקרה זה, נטל ההוכחה כי אין המדובר בפיטורים שנועדו להתחמק מחובת תשלום כאמור לעיל, עוברת לידי המעביד.

שאלה: האם מעביד יכול לקבוע בחוזה עבודה (בהסכמת העובד) כי שכר העובד לשעה יהיה נמוך מהקבוע בחוק שכר מינימום?

תשובה: לא. חוק שכר מינמום הינו חלק מחוקי המגן הקוגנטיים שעליהם לא ניתן להתנות, אף לא בהסכמת העובד.

שאלה: לפני כשננתיים וחצי הוכרזתי פושט רגל. לאחרונה התגרשתי והגעתי להסכמות בנוגע לתשלום דמי מזונות בסך 3,000 ש"ח מול גרושתי. מטבע הדברים, במצב זה לא אוכל להמשיך לעמוד בתשלום החודשי שהושת עלי. מה עלי לעשות?

תשובה: מזונות על פי פסק דין שזמן פרעונם הינו לאחר מועד מתן צו הכינוס אינם ברי הוכחה בהליך פשיטת רגל. כלומר, חוב זה לא יכלל במסגרת מצבת החובות שבעניינה יופטר החייב עם מתן צו הפטר או לגביה יגיע מול נושיו להסדר שיתקבל על ידי בית המשפט (כהערת אגב יצויין, כי ממילא חייב אינו מופטר מחוב מזונות שצבר אף אם המדובר בחוב שנוצר בטרם מועד מתן צו הכינוס).

סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל, מסדיר את סוגיית קציבת המזונות לחייב המצוי בהליך פשיטת רגל.

כך, בית המשפט של פש"ר מוסמך (הוא איננו חייב לעשות כן) לקצוב את סכום המזונות שיוטל על החייב תוך שהוא עורך איזון בין האינטרסים של הקטינים ו/או גרושת החייב ובין שאר הנושים. למעשה, בעשותו כן, בית המשפט מעניק עדיפות מסויימת ומעמד מיוחד לדמי המזונות למול שאר החובות ליתר נושי החייב.

במקרה הספציפי העולה מן השאלה, נראה כי יקשה עלייך "לנמק" את אי עמידה בתשלום החודשי שהושת עלייך, בהסכם שנחתם מול גרושתך. ראשית, נראה כי אין המדובר בפסק דין שניתן בנושא, כי אם הסכם חוזי בלבד. שנית, כאמור, בית המשפט של הפש"ר הוא זה שמוסמך לערוך איזון ולהקצות סכום מסויים מהכנסות החייב לטובת תשלום דמי המזונות. הסכמות בין החייב לגרושתו, כל עוד אינן סבירות בשים לב להכנסות החייב, מצבת חובותיו וכו', ממילא אינן מחייבות את בית המשפט והעברת כספים שלא בהתאם להורואתיו, עשויה להיתפס כהתנהגות חסרת תום לב ואף כדי נסיון להברחת נכסים.

תשומת ליבך, המדובר בנושא סבוך שמחייב היוועצות עם עו"ד מומחה בתחום.

שאלה: האם פושט רגל שנפטר, מופטר מחובותיו?

תשובה: בהתאם לסעיף 189 לפקודת פשיטת הרגל, בהיעדר הוראה אחרת מטעם בית המשפט, נפטר חייב שהוגשה בקשת פשיטת רגל מטעמו או נגדו, יימשכו ההליכים בענינו כאילו היה בחיים.

יתר על כן, נושה רשאי להגיש בקשה לניהול עיזבונו של חייב שנפטר על פי דיני פשיטת רגל.