איסורים והגבלות על חייב

מאת: עו”ד יניב מזרחי

עם מתן צו המכריז על חייב פושט רגל, מוטלות על החייב הגבלות שונות שרובן ככולן, בהיעדר טעם מיוחד לכך, ילוו אותו עד למתן צו ההפטר בעניינו. יצויין, כי מרבית ההגבלות מוטלות כעניין שבשיגרה כבר במעמד מתן צו הכינוס (בהתאם לסמכות בית המשפט על פי סעיף 18ב’ לפקודה). במאמר זה נבחן את עיקרי הגבלות אלו.

סעיף 42א’ לפקודה מתווה את ההוראות המסדירות את ההגבלות העיקריות המושתות על החייב בהליך פשיטת רגל כדלקמן:

” (א) חייב שהוכרז פושט רגל יהיה לקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ”א-1981.

 (ב) (1) חייב שהוכרז פושט רגל לא יעשה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, שימוש בכרטיס חיוב כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו-1986, אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש בכתב מהנאמן; הנאמן רשאי לסיים חוזה כרטיס חיוב במקום החייב בדרך של מתן הודעה בכתב למנפיק בשם החייב על סיום החוזה; מועד סיום החוזה יהיה במועד שבו נמסרה ההודעה למנפיק; הודיע הנאמן למנפיק על סיום חוזה כרטיס החיוב, יודיע על כך גם לחייב;

(2) החליט הנאמן שלא לסיים את ההתקשרות בין החייב למנפיק, יודיע על כך לכונס הרשמי; הכונס הרשמי רשאי, לאחר ששמע את עמדת הנאמן והחייב, להורות למנפיק לסיים את חוזה כרטיס החיוב עם החייב, במקום הנאמן; החליט כאמור, יחולו הוראות פסקה (1) בשינויים המחוייבים;

(3) משמעותם של המונחים בסעיף זה, כמשמעותם בחוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו-1986.

 (ג) חייב שהוכרז פושט רגל לא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל ענין בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, אלא אם כן אישרו זאת מראש בית המשפט או הנאמן; לענין סעיף זה, “בעל ענין” – כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968, ולגבי תאגיד שאין לו הון מניות – מי שהינו חבר בתאגיד או חבר הועד או המנהלה של אותו תאגיד.

 (ד) השתתף פושט הרגל בייסוד תאגיד או היה בעל ענין בתאגיד, רשאי בית המשפט ליתן הוראות לענין הפסקת כהונתו או חברותו של פושט הרגל בתאגיד; ואולם אין בהוראות לפי סעיף קטן זה או בהפרת הוראות סעיף קטן (ג) כדי לגרוע מתוקפה של התאגדות או מתוקפה של פעולה משפטית של תאגיד שבהם היה פושט הרגל מייסד או בעל ענין כאמור.

 (ה) ניתן צו הפטר, בוטלה ההכרזה על פשיטת הרגל או בוטל צו כינוס שניתן נגד החייב, בטלות ההגבלות המוטלות מכוח סעיף זה מיום מתן הצו או מיום החלטת הביטול, לפי הענין; בית המשפט רשאי לבטל את ההגבלות, כולן או מקצתן, אף לפני כן, מטעמים מיוחדים שיירשמו, או אם אישר הצעת פשרה או הסדר בין החייב לנושיו. …”

כפי שעולה מהוראות סעיף 42א’ לפקודה ההגבלות העיקריות שמוטלות על חייב בהליך פשיטת רגל הינן כדלקמן:

 1. חייב בהליך פשיטת רגל לא ייסד ולא יהא “בעל עניין” בתאגיד (כמשמעות הביטוי לפי חוק ניירות ערך, תשכ”ח – 1968) – ההגבלה כוללת היות החייב בעל עניין באמצעות אחר (במישרין או בעקיפין), למעט באישורו של בית המשפט או הנאמן;
 2. חייב בהליך פשיטת רגל לא ימונה כדירקטור בחברה – במקרה ומינויו נכנס לתוקף קודם להכרזתו פושט רגל, הכרזתו תפקע;
 3. חייב בהליך פשיטת רגל יהיה לקוח מוגבל מיוחד כמשמעו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ”א 1981 – בין השאר, לקוח מוגבל מיוחד אינו רשאי לנהל חשבון בנק וכן אינו רשאי למשוך שיקים על שום חשבון;
 4. חייב בהליך פשיטת רגל אינו רשאי לעשות שימוש בכרטיסי חיוב בהיעדר אישור בית המשפט או הנאמן;

לצד הגבלות אלו, שרובן ממילא מתקיימות שעה שאדם עומד בפיתחו של הליך פשיטת רגל, ישנם עוד מספר דינים ספציפיים המטילים איסורים שונים על חייב בהליך.

המדובר ככלל, בהוראות פסלות שונות מכהונה בתפקידים מסויימים בשרות הציבורי ו/או עיסוקים שונים שנאסר על עיסוק בהם באם אדם מוכרז פושט רגל:

 1. פושט רגל אינו יכול לכהן כחבר מועצה או רשות מקומית – הגבלה זו חלה לשנתיים נוספות אף לאחר מתן צו הפטר;
 2. פושט רגל אינו יכול לכהן כחבר במועצת מקרקעי ישראל, במועצה של רשות שדות התעופה, במועצה של רשות הדואר ובמועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו;
 3. פושט רגל לא יוכל לכהן כחבר במועצה למוצרי פרות וירקות באם ניתן נגדו צו פשיטת רגל בתוך 7 שנים קודם לכן;
 4. פושט רגל אינו יכול לכהן כעורך דין (בהיעדר אישור של בית המשפט);
 5. פושט רגל לא יוכל לקבל רשיון תיווך במקרקעין;
 6. פושט רגל לא יוכל להרשם בפנקם הקבלנים;
 7. פושט רגל לא יוכל להיות חבר ועד או חבר ועדת ביקורת בעמותה;

ראה: ש’ לוין, א’ גרוניס פשיטת רגל (מהדורה 3), 181-184.

ביטול ההגבלות החלות על חייב בהליך פשיטת רגל

כאמור לעיל, בהתאם להוראות סעיף 42א(ה), ההגבלות שהושתו על החייב במסגרת ההליך יבוטלו בקרות אחד מהמקרים הבאים:

 1. ניתן לחייב צו הפטר;
 2. בוטלה ההכרזה על פשיטת הרגל או בוטל צו כינוס שניתן נגד החייב;
 3. הצעת הסדר שאושרה על ידי בית המשפט;
 4. בית המשפט מוסמך לבטל את ההגבלות, כולן או חלקן, אף קודם לכן, מטעמים מיוחדים שירשמו – כך למשל, באחד התיקים שהתנהל במשרדנו, בוטל באופן זמני, צו עיכוב היציאה מהארץ שניתן במסגרת ההליך לשם ביקור החייבת את קרובי משפחתה בחו”ל עם מות אימה, ובהבאתה למנוחת עולמים בארץ. במקרה אחר, בוטל צו עיכוב היציאה מהארץ לטובת נסיעה לחו”ל לשם קבלת טיפול רפואי הכרחי.

סיכום

עם מתן צו פשיטת רגל נגד החייב (ובד”כ, כאמור לעיל, אף קודם לכן, עם מתן צו הכינוס בעניינו), מוטלות על החייב מגבלות שונות. הגם שרובן ככולן, אינן בבחינת חידוש לחייב ש”התוודע” אליהן קודם לכן, ואף ביתר שאת במסגרת הליכי ההוצל”פ, המדובר בהגבלות משמעותיות שראוי להיות מודעים אליהן קודם הכניסה להליך.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.