הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

מאת: עו”ד אלי נידם

לא אחת מגיעים למשרדנו מעסיקים ששוקלים לפטר עובד באופן מיידי. לרוב, מדובר בחשד כי העובד ביצע עבירה פלילית או משמעתית חמורה. לכן, מבקשים לדעת בהתקיים אילו נסיבות ניתן, אם בכלל, לפטר עובד ללא מתן הודעה מוקדמת.

כמו כן, פונים למרשדנו גם עובדים שמעוניינים לדעת, האם הם יכולים לעזוב את מקום עבודתם באופן מיידי, וללא מתן הודעה מוקדמת. לרוב, מדובר בעובדים ששוקלים לסיים את עבודתם, עקב הרעה מוחשית שחלה בתנאי העסקתם.

במסגרת מאמר זה, נסקור את הוראותיו המרכזיות של חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס”א-2001 (להלן:”החוק” או “חוק הודעה מוקדמת”).

סעיף 2 לחוק קובע חובה לתת הודעה מוקדמת בטרם פיטורים או התפטרות בהתאמה: הן על מעביד שמבקש לפטר עובד שלו, והן על עובד המבקש להתפטר מעבודתו. סעיף 2(ג)  לחוק קובע, שאת ההודעה המוקדמת יש לתת בכתב ויצויינו בה יום הוצאת ההודעה ויום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי הענין, כקבוע בחוק.

סעיפים 3-4 לחוק, מגדירים מהי תקופת ההודעה המוקדמת ביחס לתקופת העבודה המדוברת. החוק יוצר הבחנה בין עובד במשכורת חודשית לעובד בשכר (שלא במסגרת משכורת חודשית).

תקופת הודעה מוקדמת לעובד במשכורת חודשית

תקופת הודעה מוקדמת לעובד במשכורת חודשית משך ההודעה המוקדמת
6 חודשי עבודה ראשונים יום בגין כל חודש עבודה 
החל מהחודש ה- 7 ועד לחודש ה- 12 לעבודה 6 ימי הודעה מוקדמת ויומיים וחצי
בגין כל חודש עבודה החל מהחודש השביעי
החל מתום שנת העבודה הראשונה חודש ימים

תקופת הודעה מוקדמת לעובד בשכר

תקופת הודעה מוקדמת לעובד במשכורת חודשית משך ההודעה המוקדמת
בשנת העבודה הראשונה יום עבור כל חודש עבודה
בשנת העבודה השנייה 14 ימים בתוספת יום אחד
בגין כל שני חודשי עבודה במהלך אותה שנה
בשנת העבודה השלישית 21 ימים בתוספת יום אחד
בגין כל שני חודשי עבודה במהלך אותה שנה
בשנת העבודה הרביעית חודש ימים

סעיף 6(א) לחוק קובע שהמעסיק רשאי להודיע לעובד, בהודעה מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. כלומר, אם העובד זכאי לחודש הודעה מוקדמת, על המעסיק לשלם שכר חודשי מלא (בניכוי ריכיבי שכר מסויימים, כגון החזרי הוצאות למיניהם).

עם זאת, סעיף קטן (ב) מתיר למעביד להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או חלקה, ובלבד שישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

כלומר, הזכות לוותר על עבודתו בפועל של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה, נתונה למעסיק בלבד, שרשאי לוותר על עבודתו בפועל של העובד במהלך תקופה זו. זאת, בתנאי שישלם לעובד פיצוי בגובה שכרו הרגיל, בעד תקופה זו.

תוצאות אי מתן הודעה מוקדמת כקבוע בחוק

סעיף 7(א) לחוק קובע, שמעסיק שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים כקבוע בחוק, ישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא נתן לו את ההודעה המוקדמת.

סעיף קטן (ב) מחיל חובה מקבילה גם על העובד וקובע, שעובד שחדל לעבוד ולא נתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות כקבוע בחוק, ישלם למעסיק פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא נתן ההודעה המוקדמת למעסיק.

אישור לעובד על תקופת עבודתו

סעיף 8(א) לחוק קובע, שמעביד ייתן לעובדו, בסיום העבודה, אישור בכתב על מועד תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד.

סעיף קטן (ב) קובע, שאם המעסיק לא נתן לעובד אישור זה, עד תום ארבעה עשר ימים מיום העבודה האחרון של העובד או עד תום שבעה ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם מביניהם, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל”ז-1977.

במאמר מוסגר יצוין, שסעיף קטן (ג) מטיל חובה דומה גם על נושא משרה בתאגיד (מנהל פעיל, שותף שאינו מוגבל והפקיד האחראי יל ניהול כוח אדם בתאגיד). הפרתה עלולה לחשוף אותו למחצית הקנס שקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, ונטל ההוכחה להוכיח שעמד בדרישת סעיף 8(א) לחוק, מוטל לכתפו.

הודעה בדבר הטלת קנסות מנהליים, (בגין עבירה על חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס”ב-2002, ולחק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס”א 2001

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה פרסם הודעה (להלן:”ההודעה”), לפיה החל מיום 01.01.2005, מעסיקים שלא ימלאו אחר הוראות חוקים אלו צפויים לקנסות מנהליים ללא התראות נוספות, ובכלל זה:

בגין אי מתן אישור לעובד על תקופת העסקתו – יוטל על המעסיק קנס של 1,500 ₪ בתוספת 30 ₪ לכל יום שבו נמשכת העבירה.

כמו כן נקבע בהודעה, שבמקרים מיוחדים בסמכות התביעה להחליט על הגשת כתב אישום והעונש המרבי במקרה זה עומד על 12.900 ₪ לכל עבירה.

פיטורים והתפטרות בלא מתן הודעה מוקדמת

סעיף 10 לחוק קובע, שהוראות סעיפים 2 עד 7 לחוק לא יחולו במקרים הבאים:

  1. על עובד, בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק זה (לדוגמא: התי הדין לעבודה הכירו בהתפטרות בשל הרעת תנאים, כנסיבות בהן אין לדרוש מהעובד לעבודת בתקופת ההודעה המוקדמת);
  2. על מעביד, בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים, על פי הוראות סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים (חשד לביצוע עבירה פלילית או עבירה משמעתית חמורה), או עת מדובר בעובד מדינה, על פי החלטת בית דין למשמעת שהורה על פיטורים ללא תשלום פיצויי פיטורים.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.