ריכוז הנחיות למעסיקים ועובדים בשל משבר הקורונה

כידוע, עקב התפרצות נגיף הקורונה בישראל, מעסיקים רבים החליטו על הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום. המדובר בצעד קשה ובעל השלכות משמעותיות הן על המעסיק והן על עובדיו.

חשוב לדעת, כי במקרים מסוימים הוצאת עובדת לחל”ת מחייבת קבלת אישור מוקדם מהממונה על עבודת נשים.

בכל מקרה, לא ניתן לכפות חופשה ללא תשלום על עובד/ת שאינם מעוניינים בכך (ההיעדר ההסכמה יכולה להתייחס לעצם היציאה לחופשה או לתקופה הנדרשת). במקרים כאמור, עשויה הדבר להיחשב כמעשה פיטורים, על כל המשתמע מכך.  כנ”ל לגבי שינוי תנאי העסקתו של עובד לאחר שובו מחופשה ללא תשלום.

Corona Virus

יש להפנות עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום לשירות התעסוקה (באופן מקוון) ולמוסד לביטוח לאומי לקבלת דמי אבטלה בהתאם לזכאותם ו/או החלטת הממשלה, שנכון למועד זה האריכה את תקופת הזכאות עד לחודש יוני 2021.

בהקשר זה חשוב לציין, כי אם הוחלט על הארכת תקופת החופשה ללא תשלום המקורית, אין צורך שהעובד או המעסיק ידווחו על כך למוסד לביטוח לאומי או לשירות התעסוקה, אלא לאחר חזרתו לעבודה. אז, ידווח העובד ללשכת התעסוקה על מועד חזרתו המדויק לעבודה.

עובד ששוהה בבידוד עקב חשש שנדבק בנגיף הקורונה שלא במסגרת עבודתו ייחשב כחולה לכל דבר ועניין. ככזה, הוא יהיה זכאי לדמי מחלה בהתאם ליתרה שצבר במקום העבודה. במקרה של חובת בידוד של ילד, העובד יהיה זכאי לדמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ”ג – 1993.

עובד שנדבק במסגרת עבודתו עשוי להיות מוכר כנפגע בעבודה על כל המשתמע מכך, לרבות קבלת דמי פגיעה. במקרה כאמור, היעדרותו מעבודה בשל המחלה לא תיגרע מיתרת ימי המחלה שצבר במסגרתו עבודתו.

חשוב להדגיש, כי אין לדרוש מעובד ששוהה בבידוד אישור מחלה בתוקף, אלא את טופס ההצהרה שצורף לתעודת המחלה הגורפת שהנפיק משרד הבריאות ביום 9.3.20 מלא וחתום על ידו. בכל מקרה, חל איסור מוחלט לחייב עובד ששוהה בבידוד להגיע לעבודה ו/או לפגוע בתנאי עבודתו של עובד או לסיימה בשל היעדרותו מחמת שהות בבידוד.

במהלך החופשה ללא תשלום, המעסיק אינו מחויב בביצוע הפרשות לתגמולים והיא לא תחשב לצורכי ותק בנוגע לתשלום דמי הבראה.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר ע”י מילוי פרטיכם