הלכה חדשה: מקבל שירות מחויב לערוך שימוע לעובד קבלן

בית הדין הארצי דן במסגרת פסק הדין בגדרי זכות הטיעון של עובד שמועסק בתבנית העסקה מורכבת. השאלה העיקרית היא זכות הטיעון של עובד המועסק בתבנית העסקה מורכבת, בין אם מדובר במיקור חוץ של כוח אדם ובין אם מדובר במיקור חוץ של פונקציות. נוכח קווי הדמיון בין שני סוגי מיקור החוץ, במישור העקרוני יש לדון במאוחד בזכויות עובד בתבנית העסקה מורכבת בשני הסוגים.
עם זאת, במישור היישומי, עשוי להיות הבדל, שכן היקף החובה של המעסיק בפועל של עובד קבלן כוח האדם או מזמין השירות (להלן יחד: המשתמש) נגזר גם ממידת המעורבות של המשתמש בהחלטות הנוגעות להעסקתו של עובד בתבנית ההעסקה המורכבת, ובעניין זה עשוי להיות שוני בין עובד קבלן כוח האדם לבין עובד קבלן שירות.

שיחת שימוע

בית הדין הארצי לעבודה פסק כי נוכח תכליותיה של זכות הטיעון של העובד, יש להטיל גם על מקבל השירות את החובה לערוך שימוע לעובד קבלן, וזאת טרם קבלת החלטה שיש לה השלכה מהותית על זכויותיו של העובד, במיוחד – כאשר מדובר בהחלטה להפסיק את עבודתו של עובד הקבלן אצל  מקבל השירות.

בסופו של דבר, ציין בית הדין כי נראה שהדרך הנכונה היא שהשימוע ייערך במשותף על ידי מקבל השירות והקבלן. בית הדין הארצי הבהיר, שאין בעריכת השימוע על ידי הקבלן, כדי לגרוע מחובתו של הקבלן שעליו לסייע לו לנסות ולמצות את זכות הטיעון הנתונה לו על פי דין מול מקבל השירות ולערוך לו שימוע במקרה הצורך בהתאם להחלטת מקבל השירות על המשך עבודתו אצל הקבלן, לרבות האפשרות להצבה חלופית.

בנוסף, נפסק כי היקפה של החובה המוטלת על מקבל השירות תלוי במכלול נסיבות המקרה, ובין היתר גם במשך עבודתו אצל מקבל השירות, תפקידו, נימוקיו של מקבל השירות לשקול את סיום הצבת עובד הקבלן אצלו והשלכותיהן, והאפשרות כי נוכח סיום ההצבה גם יסיים עובד הקבלן את עבודתו. בכל מקרה, עובד הקבלן זכאי לקבל הסבר להחלטתו של המשתמש, ולהגיב לה.

ראו: ע”ע 47271-06-1 התאמה השמה ומידע (1995) בע”מ – סמי הפוטה, (פורסם בנבו ביום 5.7.20).

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר ע”י מילוי פרטיכם